Institution 2


Her får du lidt indsigt i hvilke overvejelser man bør gøre sig i forbindelse med anlæg til en institution.


Overordnet er der generelt rigtig god mening i at investere i grøn energi, når blot anlægget er dimensioneret rigtigt.


DagInstitutioner og specielt dem der arbejder 7 dage om ugen året rundt, kan opnå den højeste grad af selvforsyning, men  selv disse vil med et rent solcelleanlæg aldrig kunne komme over højest ca. 40-45% dækning af el-forbruget.


Det skyldes dels at et solcelleanlæg laver 90% af sin årsproduktion i perioden fra Marts til og med Oktober (altså 2/3 af året) og kun 10% i de resterende 4 måneder, hvor elforbruget har det med at være højest. Hvilket vil sige at 1/3 af årsforbruget stort set ikke kan dækkes. Dernæst  vil en del af forbruget ligge udenfor dagtimerne, enten i form af det generelle grundforbrug (cirkularionspumper, ventilationsanlæg, køle- fryse- og tørreskabe, m.v.) og lys i lokalerne, gangarealer og udendørsbelysning, som der i sagens natur er mest af når det er mørkt.


Desuden skinner solen ikke lige meget hver dag, hvorfor nogle perioder med gråvejr heller ikke kan inddække forbruget, ligesom andre dage med rigtig fint vejr, nok vil producere mere energi end det samtidige forbrug.


Alle disse faktorer er medvirkende årsag til at højest halvdelen af årsforbruget kan dækkes i praksis, og skal medregnes i planlægningen og dimensioneringen af et solcelleanlæg, førend man beslutter hvor stort et anlæg man bør investere i.


Forud for et egentligt tilbud på et solcelleanlæg vil Sydjysk Solenergi ApS derfor altid bede om installationsnummer og adgangskode til for-syningsselskabet, for at indhente timedata og foretage en analyse af elforbruget time for time et år bagud, for på den baggrund  at vise hvordan forbruget ligger time for time hen over døgnets 24 timer, måned for måned hen over hele året. Vi har udviklet specialprogrammer til dette, som kan danne grundlag for den rigtige dimensionering af anlægget.


Vær i øvrigt opmærksom på, at kommunen skal ansøge om dispensation, for at få lov til at producere og "sælge" el.


For at forbedre udbyttet fra et solcelleanlæg, kan det være en god ide at indføre intelligent styring af effektforbruget, således at man opnår større samkøring mellem forbrug og produktion.


Såfremt man ønsker endnu større dækning af energi-forbruget, med bedre rentabilitet, kan det være værd at overveje et Ø-drift anlæg istedet. Rigtigt dimensioneret, kan et sådant anlæg opnå op mod 70% dækning af el-forbruget, som derved spares til den enhver tid gældende dagspris. Det kan betyde op til 3 gange så god økonomi !!!

præsentation af energistyring